ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ – ਹਰ ਰੋਜ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਗਾਜਰਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਠੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ , ਗਜਰੇਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਠੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ , ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋਗੇ।

gaajra
gaajra

ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ A, C ,ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ , ਆਯਰਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਹਰ ਰੋਜ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਗਾਜਰਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ।

ਗਾਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ,ਗਾਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੱਚੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੱਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਘੱਟੋ ਘਾਟ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ,ਖੂਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।

juice gajra da
juice gajra da

ਗਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਗਾਜਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਗਾਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨapna rangla punjab

ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Any information provided on this article is not intended to diagnose, treat, or cure. This article is for information purposes only. The information on this article is not intended to replace proper medical care.

If you have any specific questions about any medical matter you should consult your doctor or other professional healthcare provider.

Leave a Reply