ਅਦਰਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ – ਅਦਰਕ ਅੰਤੜਾ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਪੇਟ ਦੀ ਜਲਣ ਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਦਰਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਅਦਰਕ ਜਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ (Rhizome) ਹੈ , ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ 

apna rangla punjab

ਅਦਰਕ ਦੇ ਪੇਟ ਲਈ ਫਾਇਦੇ

ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਅਦਰਕ ਪੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ,ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਅੰਤੜਾ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਪੇਟ ਦੀ ਜਲਣ ਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਦਰਕ ਦਾ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਅਦਰਕ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਤਿਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਜੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ , ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਾਸ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਅਦਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਦਰਦ ਤੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਅਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ Gingerol ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਜ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਦਾ ਕੇ ਗਠੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਪੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਦਰਦ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਦਰਦ ਤੇ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 

Any information provided on this article is not intended to diagnose, treat, or cure. This article is for information purposes only. The information on this article is not intended to replace proper medical care.

If you have any specific questions about any medical matter you should consult your doctor or other professional healthcare provider.

Leave a Reply