ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੇਟ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਹੈ ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੇਟ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇਕ…

Continue Reading →