ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਧੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਉਪਰਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ ਕੇ ਕਈ ਬੁਜੁਰਗ ਤਾਂ ਗ਼ਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿਗ ਗਏ ਹੁਣੇ ਆ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ…

Continue Reading →