ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ – ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀ ਨੀ ਸਕਦੀ ,…

Continue Reading →