ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਲੇੰਟ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ,ਲੇਖ,ਕਵਿਤਾ,ਕਹਾਣੀਆਂ,ਗ਼ਜ਼ਲ ,short ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੇੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ page ਤੇ ਮੈਸਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਜਾ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੀ ਸ਼ਾਪਾਂਗੇ ।

 

Leave a Reply Cancel reply