“ਬਚਪਨ” “ਛੁੱਟੀਆਂ” ਅਤੇ ,”ਨਾਨਕੇ” – ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ , ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਕਹਿ…

Continue Reading →