ਆਂਵਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ – ਆਂਵਲਾ  ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ , ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਵਲਾ ਮੁਰੱਬੇ ਚ ਅਚਾਰ ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਆਂਵਲਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ।

ਆਂਵਲਾ  ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ , ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਵਲਾ ਮੁਰੱਬੇ ਚ ਅਚਾਰ ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਆਂਵਲਾ ਵੀਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ , ਆਯਰਨ , ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਆਂਵਲਾ ਦਾ ਵਾਲਾਂ , ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ।

ਆਂਵਲਾ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ , ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਰੇਗੁਲਰਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ , ਰੋਜ ਇੱਕ ਆਂਵਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ।

aamla

ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰੇ ।

ਆਂਵਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ।

ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਓਕਸੀਡੇੰਟ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ , ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਚਾਵ ।

ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਗਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ।

Any information provided on this article is not intended to diagnose, treat, or cure. This article is for information purposes only. The information on this article is not intended to replace proper medical care.

If you have any specific questions about any medical matter you should consult your doctor or other professional healthcare provider.

Leave a Reply Cancel reply